Voorwaarden

Na uw reservering via spoorwegmaterialen.nl wordt het betreffende product voor maximaal een week voor u vastgelegd. Binnen deze week wordt het verkoopproces afgewikkeld, waarbij uw gebruikelijke inkoopprocedure wordt gehanteerd. Aan deze reservering kunnen geen rechten worden ontleend. Als een week na de reservering geen bestelling ontvangen is, vervalt de reservering.

Op orders volgend uit een reservering van spoorwegmaterialen.nl zijn de Algemene Verkoop-, Leverings- en Huurwaarden van voestalpine Railpro BV van toepassing. Spoorwegmaterialen.nl kent daarnaast aanvullende voorwaarden die onderstaand per artikel benoemd zijn.

Artikel 2 - aanbiedingen

Een reservering van een product houdt 1 kalenderweek stand. Mocht er dan geen schriftelijke bestelling ontvangen zijn, vervalt de reservering.

Artikel 6 - levering

Wisseldelen kunnen vanaf 2 weken na ontvangst van uw inkooporder geleverd worden. Voor calamiteiten kan levering eerder plaatsvinden, echter zonder keuringscertificaat.

Artikel 8 - garantie

Op producten van spoorwegmaterialen.nl wordt geen garantie verleend.

Producten kunnen afwijken van de actuele specificaties en maatvoering van een standaard product. U vindt de informatie bij het betreffende product.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- en HUURVOORWAARDEN VAN VOESTALPINE RAILPRO BV (hierna te noemen ‘Railpro') gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Crailoseweg 8 te Hilversum. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland d.d. 12 juni 2009, onder nummer 2037B

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1. Alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, en de uitvoering daarvan door Railpro worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden en, indien door Railpro op een aanbieding en/of overeenkomst van toepassing verklaard, door de “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland d.d. 12 juni 2009 onder nummer 2037B. Afwijkingen ten opzichte van de inhoud van onderhavige voorwaarden en/of de “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV“ zijn tussen wederpartij en Railpro slechts van kracht, in zoverre deze afwijkingen in onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien er een tegenstrijdigheid of inconsistentie bestaat tussen de onderhavige voorwaarden en de op een aanbieding of overeenkomst toepasselijk verklaarde “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV” hebben de “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV” voorrang.
2. Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met voestalpine Railpro een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door voestalpine Railpro schriftelijk zijn aanvaard.
4. Alle door voestalpine Railpro gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van ten genoegen van voestalpine Railpro gebleken kredietwaardigheid van de wederpartij. voestalpine Railpro is te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij een bankgarantie of andere zekerheid ter hoogte van het geoffreerde c.q. overeengekomen factuurbedrag te verlangen, danwel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. betaling is ontvangen.

 
ARTIKEL 2 - AANBIEDINGEN

1. Alle door voestalpine Railpro gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, en gelden alleen ten opzichte van de wederpartij aan wie zij gericht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachten en acceptaties door de wederpartij zijn onherroepelijk.
2. Verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van voestalpine Railpro. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand gesteld, of ter inzage gegeven. voestalpine Railpro is niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.
3. Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige beschrijvingen hebben het karakter van aanduidingen.
4. Indien voor de totstandkoming van de overeenkomst door voestalpine Railpro monsters of beproevingsresultaten zijn getoond of verstrekt, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft hoedanigheid, kwaliteit e.d. van daaraan te relateren te leveren goederen geacht van louter indicatieve aard te zijn.
5. Alle aanbiedingen worden gedurende 60 dagen gestand gedaan tenzij anders vermeld.
6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van voestalpine Railpro binden voestalpine Railpro niet dan nadat en voor zover zij door voestalpine Railpro schriftelijk zijn bevestigd.

 
ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde, is voestalpine Railpro slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard danwel doordat zij een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeengekomen dienst(en) of leverantie(s). voestalpine Railpro is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door voestalpine Railpro wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden voestalpine Railpro slechts indien deze door voestalpine Railpro schriftelijk zijn bevestigd. Alle kosten, inclusief gederfde winst, die gevolg zijn van een door de wederpartij verzochte aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zullen in dat geval door de wederpartij aan voestalpine Railpro worden vergoed.
3. Indien de wederpartij een overeengekomen (deel-)leverantie annuleert, is de wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, hoe ook genaamd, en zal zij tevens aan voestalpine Railpro het door voestalpine Railpro gederfde positieve contractsbelang vergoeden.
4. Indien goede grond bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen jegens voestalpine Railpro niet zal nakomen - dit uitsluitend ter beoordeling door voestalpine Railpro - is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van voestalpine Railpro terstond genoegzaam en in de door voestalpine Railpro gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen, voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de wederpartij aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

 
ARTIKEL 4 - PRIJZEN

1. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen van voestalpine Railpro:
• gebaseerd op levering ex works volgens Incoterms uitgave 2000: af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van voestalpine Railpro;
• exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
• exclusief werktrein, wagonhuur en overige (trein- en/of weg-) transport- en/of leveringskosten;
• exclusief de kosten van verpakkingen en verzekering;
• vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Ingeval van een aanmerkelijke verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is voestalpine Railpro gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
3. Emballage bestemd voor meervoudig gebruik dient door de wederpartij zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd naar een door voestalpine Railpro opgegeven adres, bij gebreke waarvan de kosten van de emballage door voestalpine Railpro in rekening zullen worden gebracht.
4. Innameprijzen: voestalpine Railpro is nimmer verplicht door de wederpartij bestelde goederen retour te nemen. Indien voestalpine Railpro goederen retour neemt, zal de te hanteren innameprijs van die goederen tenminste 20% lager liggen dan de prijs, waarvoor deze aan de wederpartij verkocht is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. voestalpine Railpro neemt slechts goederen retour die conform de geldende specificatie zijn, en die maximaal drie maanden voorafgaand aan de innamedatum aan de wederpartij zijn geleverd.

 
ARTIKEL 5 - TRANSPORT EN RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door voestalpine Railpro bepaald, voor zover niet anders overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport, verzending of verpakking worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen dat het in- en/of uitladen door voestalpine Railpro wordt uitgevoerd, komen het risico en de kosten van in- en/of uitladen voor rekening van de wederpartij.
3. Indien er sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regeling(en) nadere voorschriften van toepassing zijn, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor correcte naleving hiervan.
4. Het risico van de door voestalpine Railpro te leveren goederen is voor de wederpartij vanaf het moment dat die goederen als geleverd gelden als bedoeld in artikel 6 lid 3, onverminderd het gestelde in artikel 6 leden 5 tot en met 7.
5. Indien voestalpine Railpro het transport met behulp van wagons verzorgt, danwel indien voestalpine Railpro een derde daartoe opdracht heeft gegeven, danwel indien de wederpartij de wagons van voestalpine Railpro uit welken hoofde dan ook onder zich heeft, dienen de volgende voorschriften in acht genomen te worden:
a. de gebruiker dient de wagons als een goed bewaarder te behandelen;
b. de wagons worden door voestalpine Railpro in goede, gebruiksklare en bezemschone staat ter beschikking gesteld, en dienen op een met voestalpine Railpro overeengekomen tijdstip weer in goede, gebruiksklare en bezemschone staat afgeleverd te worden op de overeengekomen plaats;
c. het is niet toegestaan de wagons door anderen dan personen door of vanwege voestalpine Railpro aangewezen naar een andere plek te (doen) vervoeren;
d. de wederpartij staat er voor in dat zij, indien zij gebruik maakt van door voestalpine Railpro ter beschikking gestelde wagons, vervoerder is in de zin van de Spoorwegwet en zij vrijwaart voestalpine Railpro voor alle aanspraken uit hoofde van de verplichtingen die op vervoerders in de zin van de Spoorwegwet rusten.
6. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan wagons die de wederpartij in bewaring, huur, bruikleen, ten vervoer of uit anderen hoofde onder zich heeft, danwel welke ontstaat als gevolg van een handeling of nalaten door of vanwege de wederpartij.
7. voestalpine Railpro is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, die gevolg is van vorst, met inbegrip van schade ten gevolge van het niet c.q. niet naar behoren functioneren van zelflossende wagons.


ARTIKEL 6 - LEVERING

1. De wederpartij zal voestalpine Railpro steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
2. voestalpine Railpro zal de leveringswerkzaamheden uitvoeren conform het overeengekomene en indien niets is overeengekomen heeft voestalpine Railpro het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. voestalpine Railpro zal zich naar beste kunnen inspannen om de werkzaamheden met zorg uit te voeren.
3. Levering van de goederen vindt plaats zodra voestalpine Railpro de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming feitelijk aflevert of ter beschikking stelt.
Een vertegenwoordiger van de wederpartij dient bij de aflevering van de goederen aanwezig te zijn teneinde de vrachtbrief in te vullen en te tekenen. Indien zulks niet mogelijk is, kan door voestalpine Railpro telefonisch de feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan de wederpartij bevestigd worden, waarna de goederen geleverd zijn. In dat geval zal door voestalpine Railpro een kopie van de pakbon bij de materialen achtergelaten worden en een foto gemaakt worden van de geleverde goederen ter plaatse.
4. Indien de wederpartij de goederen, om welke reden dan ook, niet kan of wenst te ontvangen, is voestalpine Railpro gerechtigd de goederen, voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders op te slaan. Vervoers- en andere kosten hiermee verband houdende zijn tevens voor rekening van de wederpartij.
5. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren direct na mededeling door voestalpine Railpro dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
6. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden.
7. Indien de wederpartij in gebreke blijft de controle als bedoeld in lid 5 of de vermelding als bedoeld in lid 6 van dit artikel te doen, geldt de nakoming van de overeenkomst tussen partijen als deugdelijk.
8. voestalpine Railpro is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim in redelijkheid niet herstelbaar is.
9. De prestatie van voestalpine Railpro geldt in ieder geval tussen partijen als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of vanwege de wederpartij in gebruik is genomen, is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd, tenzij de wederpartij de leden 5 en 6 van dit artikel in acht heeft genomen.
10. voestalpine Railpro is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke door voestalpine Railpro afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
11. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van levertijden geeft de wederpartij geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Afwijking van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringsdatum en/of –locatie op verzoek van de wederpartij is slechts mogelijk in overleg met voestalpine Railpro. Eventuele extra kosten worden aan de wederpartij doorberekend. Het tijdstip van de levering wordt door voestalpine Railpro uiterlijk op de dag van de levering kortgesloten met de wederpartij. Het tijdstip is globaal (ochtend of middag) en afhankelijk van de voortgang van de rit. Wanneer op verzoek van de wederpartij levering op een specifiek tijdtip plaatsvindt, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij doorberekend.
12. Indien een uiterste leverdatum is overeengekomen en de wederpartij wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht wenst, zal voestalpine Railpro de wederpartij informeren over de gevolgen van die wijzigingen en/of aanvullingen voor die uiterste datum.


ARTIKEL 7 - BEËINDIGING

1. Het is de wederpartij niet toegestaan de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, heeft voestalpine Railpro het recht de wederpartij alle schade inclusief gevolgschade die voestalpine Railpro als gevolg daarvan lijdt, doch tenminste 10% van de factuurwaarde van de gehele levering, in rekening te brengen.
3. voestalpine Railpro is, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:
a. aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, of het faillissement van de wederpartij is aangevraagd, de wederpartij tot boedelafstand overgaat, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, of indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b. de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
c. de wederpartij in strijd met de overeenkomst of de wet handelt of heeft gehandeld terwijl nakoming niet alsnog, of herstel niet mogelijk is; daaronder begrepen indien de wederpartij nalaat, na deugdelijke ingebrekestelling van voestalpine Railpro, een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
d. de wederpartij herhaaldelijk zodanig tekort is geschoten in de nakoming dat voortzetting van de overeenkomst van voestalpine Railpro in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.


ARTIKEL 8 - GARANTIE

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent voestalpine Railpro 12 maanden garantie met betrekking tot de door haar geleverde goederen. Deze garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
2. De garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
3. De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
4. Een beroep van de wederpartij op garantieverlening door voestalpine Railpro schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 
ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

1. voestalpine Railpro is slechts aansprakelijk voorzover dit in de wet dwingend geregeld is en voorzover voestalpine Railpro door de wederpartij schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld.
2. In alle gevallen waarin voestalpine Railpro gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van voestalpine Railpro, de factuurwaarde van het in het kader van de betreffende overeenkomst geleverde (exclusief B.T.W.), althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
3. In ieder geval is voestalpine Railpro niet aansprakelijk indien:
a. de door voestalpine Railpro verstrekte aanwijzingen of adviezen voor onder meer opslag en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
b. de geleverde goederen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
c. de wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens voestalpine Railpro niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
d. de geleverde goederen zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken, zoals (regen)water, verhitting, brand, etc.;
e. reparatie van of wijziging aan de geleverde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voestalpine Railpro door de wederpartij zelf plaatsvindt.

 
ARTIKEL 10 - KLACHTEN

1. Eventuele klachten worden door voestalpine Railpro slechts in behandeling genomen indien zij haar - rechtstreeks - binnen 5 dagen na levering van de betreffende prestatie, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door voestalpine Railpro in behandeling genomen.
3. Indien de klacht door voestalpine Railpro gegrond wordt bevonden, dan is voestalpine Railpro uitsluitend verplicht alsnog correct na te komen; de wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding. voestalpine Railpro bepaalt op welke wijze zij alsnog zal nakomen.
4. Slechts indien en voor zover de klacht door voestalpine Railpro gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voestalpine Railpro's voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door haar te bepalen voorwaarden.

 
ARTIKEL 11 - OVERMACHT

1. voestalpine Railpro is niet aansprakelijk voor enige schade, en heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten de macht van voestalpine Railpro, daaronder begrepen, doch niet enkel: bedrijfsblokkades, stakingen; prik- en stiptheidsacties inclusief acties van de railverkeersleiding, en uitsluiting; vertraagde of ondeugdelijke levering aan voestalpine Railpro van bij derden bestelde onderdelen, zaken en/of diensten; in- en uitvoerbeperkingen; transportstoringen (waaronder mede wordt verstaan stroomstoringen of lage waterstand); en bedrijfsstoringen.
2. Indien naar oordeel van voestalpine Railpro de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van voestalpine Railpro opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar oordeel van voestalpine Railpro de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. voestalpine Railpro is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. Indien voestalpine Railpro meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij de wederpartij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

 
ARTIKEL 12 - BETALING

1. De factuur dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie te zijn voldaan. De op bank-/giroafschriften van voestalpine Railpro aangegeven valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door voestalpine Railpro gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum. Facturen waartegen niet binnen deze termijn is geprotesteerd, worden geacht door de wederpartij te zijn geaccepteerd.
4. In geval van een of meer omstandigheden genoemd in artikel 7 lid 3 zijn alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van voestalpine Railpro op vergoeding van schade, kosten en rente. 


ARTIKEL 13 - RENTE EN KOSTEN


1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
3. Tenzij anders overeengekomen, is voestalpine Railpro gerechtigd, na deugdelijke ingebrekestelling door voestalpine Railpro, kosten in rekening te brengen voor goederen die niet op de afgesproken leverdatum door de wederpartij zijn afgenomen.


ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van voestalpine Railpro tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Ontbinding van de overeenkomst en terugname van het geleverde laten het recht van voestalpine Railpro op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.


ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen de wederpartij en voestalpine Railpro is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 16 - GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de inhoud, uitleg of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.